STAREZ – SPORT, a.s.

533 033 800
(Po-Pá 8:00-15:30)
info@starezsport.cz
Sportoviště
Úvod Úvod

Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společností STAREZ - SPORT, A.S.

Společnost STAREZ - SPORT, a.s., IČO: 26932211, Křídlovická 911/34, PSČ 603 00 Brno, telefon: +420 533 033 830,
e-mail:e-podatelna@starezsport.cz, datová schránka: vgkgff6
zajišťuje provoz a správu městských sportovních zařízení. V rámci zajišťování svých činností provádí společnost, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • evidence a komunikace s uživateli služeb,
 • smluvní vztahy,
 • marketing,
 • ochrana a zabezpečení majetku společnosti,
 • zajištění interních procesů.

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více účelů zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou případů, kdy tak stanoví zvláštní zákon.

Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u společnosti jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste společnosti. poskytl/a,
 • kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva můžete uplatnit u společnosti STAREZ - SPORT, a.s. následujícími způsoby:

 • písemně na adrese společnosti,
 • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu společnosti,
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
 • osobním předáním písemné žádosti na podatelně společnosti STAREZ - SPORT, a.s., podmíněným identifikací žadatele dle občanského průkazu nebo cestovního dokladu ověřeného pověřeným zaměstnancem společnosti.
Chci ušetřit

Naše čipové hodinky můžete použít na osmi našich sportovištích
a navíc získáte 20% slevu na každém vstupu!

Sleva platí při nabití čipových hodinek minimální částkou 1 000 Kč.

Chci ušetřit